8.45 Invoking the Dhyani Buddhas

OM VAIROCHANA OM (9X)

OM AKSHOBYA HUM (9X)

OM RATNASAMBHAVA TRAM (9X)

OM AMITABHA HRIH (9X)

OM AMOGASIDDHI AH (9X)

OM VAJRASATTVA HUM (9X)

OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (9X)