8.45 Invoking the Dhyani Buddhas

OM VAIROCHANA OM (9X)

OM AKSHOBYA HUM (9X)

OM RATNASAMBHAVA TRAM (9X)

OM AMITABHA HRIH (9X)

OM AMOGASIDDHI AH (9X)

OM VAJRASATTVA HUM (9X)

OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (9X)

****

OM

OM MANI PADME HUM

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM